Sabtu, 08 Juni 2019

Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Sore 1

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

MADAH

Pencipta alam semesta
Kristus penebus dunia
Engkau sebagai cahaya
Memancarkan cinta Bapa

Sepanjang masa hidupMu
Engkau berbakti selalu
Siap untuk menyerahkan
Seluruh jiwa dan badan

PengabdianMu yang murni
Akhirnya Kaumahkotai
Dengan pengurbanan diri
Di puncak gunung Kalvari

Dimuliakanlah Bapa
Bersama Putra dan RohNya
Yang melimpahkan cintaNya
Bagi hambaNya semua.Amin.

PENDARASAN MAZMUR:   (904-905; ant. 319)

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku!†
Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*
memujiNya selama hayat dikandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*
pada manusia yang tak dapat meyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*
hari itu juga buyarlah rencananya.

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*
yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*
menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*
menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*
membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,*
menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,*
memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,*
tetapi orang berdosa digulingkanNya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,*
Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

Kidung Flp 2,6-11

Meskipun berwujud Allah †
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh *
pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia menghampakan diri †
dengan mengambil keadaan hamba *
dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri †
karena taat sampai mati, *
sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia †
dan menganugerahkan kepadaNya *
nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus †
bertekuk setiap lutut *
di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui, †
untuk kemuliaan Allah Bapa: *
Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

BACAAN SINGKAT
(Ef 5,25b-27)

Kristus mencintai Gereja. Ia menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian Kristus memperlihatkan GerejaNya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetap kudus dan murni.

LAGU SINGKAT

P: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah BapaNya
U: Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

DOA PERMOHONAN

P: Saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Yesus dan minta kepadaNya ketenteraman hati:
U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Ya Yesus, lambungMu telah ditikam dengan tombak, sehingga keluarlah darah dan air yang melambangkan kelahiran Gereja,* jadikanlah GerejaMu kudus dan tak bercela.
P: Yesus, bait kudus Allah yang dihancurkan oleh manusia, tetapi dibangun lagi oleh Bapa,* semoga GerejaMu menjadi kediaman Allah yang mahatinggi.
P: Yesus, raja dan pusat segala hati, Engkau mencintai kami dengan cinta abadi dan menarik kami kepadaMu,* perbaharuilah perjanjianMu dengan seluruh umat manusia.
P: Yesus, damai dan pemulihan kami, Engkau menghimpunkan semua orang menjadi satu umat baru dan meniadakan segala permusuhan,* bukakanlah bagi kami jalan menuju Bapa.
P: Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami, penyegar orang-orang yang menanggung beban dan istirahat bagi yang lelah,* tariklah semua orang berdosa kepadaMu.
P: Yesus, karena kasihMu yang tak terbatas Engkau taat sampai mati, sampai mati di salib,* bangkitkanlah semua orang yang meninggal dalam damai-Mu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati Putera-Mu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.
U: Amin.


Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Sore 2

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

MADAH

Pencipta alam semesta
Kristus penebus dunia
Engkau sebagai cahaya
Memancarkan cinta Bapa

Sepanjang masa hidupMu
Engkau berbakti selalu
Siap untuk menyerahkan
Seluruh jiwa dan badan

PengabdianMu yang murni
Akhirnya Kaumahkotai
Dengan pengurbanan diri
Di puncak gunung Kalvari

Dimuliakanlah Bapa
Bersama Putra dan RohNya
Yang melimpahkan cintaNya
Bagi hambaNya semua.Amin.

PENDARASAN MAZMUR:   (hal. 643; ant. 319)

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*
sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*
“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*
sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*
“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*
pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*
agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,*
dalam lingkungan orang jujur dan di tengah umat.

Agunglah karya Tuhan,*
layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,*
keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,*
Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,*
Ia selalu ingat akan perjanjianNya.

Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya,*
dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,*
segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,*
diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,+
diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,*
kudus dan dahsyatlah namaNya.

Sikap yang takwa itu pangkal kebijaksanaan,+
besarlah ganjaran bagi orang yang berpegang padanya,*
terpujilah Tuhan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

Kidung Flp 2,6-11

Meskipun berwujud Allah †
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh *
pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia menghampakan diri †
dengan mengambil keadaan hamba *
dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri †
karena taat sampai mati, *
sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia †
dan menganugerahkan kepadaNya *
nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus †
bertekuk setiap lutut *
di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui, †
untuk kemuliaan Allah Bapa: *
Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

BACAAN SINGKAT
(Ef 5,25b-27)

Kristus mencintai Gereja. Ia menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian Kristus memperlihatkan GerejaNya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetap kudus dan murni.

LAGU SINGKAT

P: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah BapaNya
U: Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

DOA PERMOHONAN

P: Saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Yesus dan minta kepadaNya ketenteraman hati:
U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Ya Yesus, lambungMu telah ditikam dengan tombak, sehingga keluarlah darah dan air yang melambangkan kelahiran Gereja,* jadikanlah GerejaMu kudus dan tak bercela.
P: Yesus, bait kudus Allah yang dihancurkan oleh manusia, tetapi dibangun lagi oleh Bapa,* semoga GerejaMu menjadi kediaman Allah yang mahatinggi.
P: Yesus, raja dan pusat segala hati, Engkau mencintai kami dengan cinta abadi dan menarik kami kepadaMu,* perbaharuilah perjanjianMu dengan seluruh umat manusia.
P: Yesus, damai dan pemulihan kami, Engkau menghimpunkan semua orang menjadi satu umat baru dan meniadakan segala permusuhan,* bukakanlah bagi kami jalan menuju Bapa.
P: Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami, penyegar orang-orang yang menanggung beban dan istirahat bagi yang lelah,* tariklah semua orang berdosa kepadaMu.
P: Yesus, karena kasihMu yang tak terbatas Engkau taat sampai mati, sampai mati di salib,* bangkitkanlah semua orang yang meninggal dalam damai-Mu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati Putera-Mu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.
U: Amin.

Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Pagi

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Alleluya.

MADAH

Yesus Kristus yang tercinta
Harapanku yang kupuja
Hatiku rindu selalu
Senantiasa mencariMu.

Engkaulah jantung hatiku
Di mulut bagaikan madu
Di telinga lagu merdu
Siapakah bandinganMu?

Tinggallah padaku slalu
Sinarkanlah terang baru
Lenyapkanlah kegelapan
Agar terbit kehidupan.

Terpujilah Yesus Tuhan
Yang dilahirkan perawan
Mulyalah Bapa surgawi
Dan Roh yang kekal abadi. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Mazmur 62

Ya Allah, Engkaulah Allahku,*
aku mencari Engkau.

Hatiku haus dan rindu akan Dikau,*
seperti tanah kering dan tandus merindukan air.

Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediamanMu,*
untuk merasakan kekuatan dan kemuliaanMu.

Sebab kasih setiaMu lebih baik dari pada hidup,*
bibirku memegahkan Dikau

Aku akan memuji Engkau seumur hidupku,*
menadahkan tangan kepadaMu.

Hatiku Kaukenyangkan dengan santapan lezat,*
mulutku memuji Engkau sambil bersyukur.

Di tempat tidurku aku memuji Engkau,*
aku merenungkan Dikau sepanjang malam.

Sebab Engkau yang menolong aku,*
di bawah naungan sayapMu aku bersorak.

Jiwaku melekat padaMu,*
tangan kananMu menopang aku.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Dan 3,57-88.56

Pujilah Tuhan, segala karya Tuhan,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan seluruh isi surga,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, segala air di atas langit,*
angkasa raya Tuhan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,*
segala bintang di langit, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, hujan dan embun,*
angin dan taufan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, api dan panas-terik,*
hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, kabut dan gerimis,*
halilintar dan awan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, siang dan malam,*
terang dan gelap, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, seluruh bumi,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, gunung dan bukit,*
segala yang tumbuh di bumi, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, segala mata air,*
lautan dan sungai, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, segala yang hidup di dalam air,*
unggas di udara, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, binatang buas dan jinak,*
semua manusia, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, umat Israel,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, para Imam,*
semua pelayanNya, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, orang yang takwa,*
semua yang suci dan rendah hati, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, Ananya, Azarya dan Misael,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh kudus,*
memuji dan meluhurkan Dia selama-lamanya.

(Kidung ini tidak ditutup dengan ‘Kemuliaan’).

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

Mazmur 149

Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru,*
pujilah Dia dalam himpunan umatNya.

Hendaknya Israel bergembira atas Penciptanya,*
dan warga Sion bersuka-cita atas Rajanya.

Hendaknya mereka memuji namaNya dengan tari-tarian,*
bermazmur bagiNya dengan rebana dan kecapi.

Sebab Tuhan berkenan kepada umatNya,*
memahkotai yang hina-dina dengan keselamatan.

Hendaknya orang takwa bersukaria atas kejayaannya,*
bersorak-sorai dengan gembira.

Hendaknya mereka memuji Tuhan dengan suara lantang,*
sambil memegang pedang yang tajam.

Begitu hendaklah mereka membalas kejahatan para bangsa,*
dan menjatuhkan hukuman kepada mereka;

Membelenggu para rajanya,*
dan mengikat pemukanya dengan rantai besi.

Dengan demikian terlaksana keputusan Allah,*
tugas terhormat bagi umatNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

BACAAN SINGKAT
Yer 31,33

Perjanjian yang akan Kuadakan dengan keluarga Israel ialah: Aku akan menempatkan hukumKu dalam batin mereka dan akan menulisnya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatKu.

LAGU SINGKAT

P: Terimalah bebanKu * Dan belajarlah dari pada-Ku.
U: Terimalah bebanKu * Dan belajarlah dari pada-Ku.
P: Sebab Aku lembut dan rendah hati.
U: Dan belajarlah dari padaKu
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Terimalah bebanKu * Dan belajarlah dari pada-Ku.

Antifon Kidung: Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan. Ia mengunjungi kita dan membebaskan umatNya, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA (Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung: Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan. Ia mengunjungi kita dan membebaskan umatNya, alleluya.

DOA PERMOHONAN

P: Saudara-saudara, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Yesus yang lembut dan rendah hati, dan meminta kepadaNya:
U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.
P: Yesus, di dalam Engkau tinggal keallahn sepenuhnya,* ikut sertakanlah kami dalam kodrat ilahi-Mu.
P: Yesus, Engkaulah khazanah segalah kebijaksanaan dan pengetahuan,* nyatakanlah kebijaksanaan Allah yang beraneka ragam kepada kami dengan perantaraan Gereja.
P: Yesus, Bapa amat berkenan melihat Engkau,* semoga kami bertekun mendengarkan sabdaMu.
P: Yesus, kami semua menerima bagian dari kepenuhanMu,* semoga kami dilimpahi rahmat dan kebenaran Bapa.
P: Yesus, sumber kehidupan dan kekudusan,* semoga kami kudus dan tak bercela dalam cinta kasihMu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati PuteraMu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.

Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Siang

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Alleluya

MADAH

Sungguh agung cinta Tuhan
Yang tidak takut berkurban
Mautpun tak menghalangi
Kasih setya yang sejati.

Selalu siap mengabdi
Datang untuk melayani
Itulah semangat Tuhan
Yang harus kita wujudkan.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra tercinta
Yang memperoleh Roh suci
Pembaharu muka bumi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*
ya Tuhan, yang bersemayam di surga.

Seperti hamba memandang tuannya,*
dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*
sampai Ia mengasihani.

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*
sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh,*
dan dihina orang yang sombong.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*
ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*
ketika amarahnya menyala-nyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*
dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*
ditelan banjir yang meluap-luap.

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*
menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka,*
seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*
dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan,*
yang menjadikan langit dan bumi.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

Mazmur 124 (125)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion,*
tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya.

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,†
demikianpun Tuhan melindungi umatNya,*
sekarang dan selama-lamanya.

Orang berdosa takkan bertahan,†
menguasai tanah pusaka orang jujur,*
asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik,*
dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,†
hendaknya dienyahkan Tuhan,*
bersama orang yang melakukan kejahatan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Hendaknya orang takwa bersuka ria atas kejayaan Tuhan dan bersorak-sorai dengan gembira.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

BACAAN SINGKAT
Rom 5,8-9

Allah telah membuktikan cinta kasihNya kepada kita; sebab, ketika kita masih orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Dan karena sekarang hubungan kita dengan Allah sudah pulih, berkat kematian Kristus, sudah pasti juga kita diselamatkan dari murka Allah, karena Kristus itu.

P: Ia menanggung penderitaan kita.
U: Dan menyembuhkan penyakit kita.

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati PuteraMu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.